ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.  สภาพทั่วไป
     1.1  ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขตและเขตการปกครอง
ลักษณะที่ตั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อหลวง  ตั้งอยู่เลขที่ 152 หมู่ที่  12  ถนน ฮอด-แม่สะเรียง  ตำบลบ่อหลวง   อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอฮอด  ประมาณ  40 กิโลเมตร  อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่  ประมาณ  150 กิโลเมตร
อาณาเขต
  มีพื้นที่รวมโดยประมาณ  251,656.25 ไร่  หรือ 402.65 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ       ติดกับ   ตำบลท่าผา       อำเภอแม่แจ่ม    จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้           ติดกับ   ตำบลอมก๋อย     อำเภออมก๋อย    จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก  ติดกับ   ตำบลหางดง      อำเภอฮอด       จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก    ติดกับ   ตำบลบ่อสลี      อำเภอฮอด       จังหวัดเชียงใหม่
  เขตการปกครอง
ตำบลบ่อหลวง  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลบ่อหลวง  ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล      บ่อหลวง   เมื่อวันที่  19  มีนาคม  2539  และปัจจุบันได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล     บ่อหลวง  เป็นเทศบาลตำบลบ่อหลวง  เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2551 ได้แบ่งการปกครองภายในตำบลเป็น  13 หมู่บ้าน
สภาพภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็น ป่า และภูเขาสูง มีที่ราบสำหรับใช้ในการเกษตรกรรมน้อยมาก อยู่เหนือระดับ    น้ำทะเล  1,300 เมตร
            สภาพภูมิอากาศ
มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี  มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี  25.4  องศาเซลเซียล  โดยมี      ค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  31.8 องศาเซลเซียล   อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย  20.1 องศาเซลเซียล สภาพภูมิอากาศ       อยู่ภายใต้อิทธิพลลมมรสุม  2 ชนิด  คือ  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ          แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น  3 ฤดู  ได้แก่
ë ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงตุลาคม
ë ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
ë ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม