ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
“เป็นองค์กรที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ”
พันธกิจ
1.  พัฒนาและยกระดับให้ประชาชนมีรายได้อย่างพอเพียง อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีและอาชีพที่มั่นคง
2.  ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร  เพื่อการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตร         โดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนา
3.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
4.  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
5.  จัดให้มีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง
6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่เยาวชน ประชาชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
7.  สนับสนุนให้ประชาชนใช้ครัวเรือนเป็นฐานการปฏิบัติการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชุมชนเร่งรัด  ให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เด็กและเยาวชนประชาชนทุกระดับเพื่อให้เกิดความสำนึกร่วมกันในการจัดการสิ่งแวดล้อม
8.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  เพื่อสนับสนุนและเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้แก่ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของประชาชน
จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.  การพัฒนาด้านการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบ
2.  ส่งเสริมการเกษตรอย่างครบวงจรให้มีขีดความสามารถทั้งในการผลิต การตลาด การแปรรูปผลผลิต  โดยจัดการองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ที่ทำการผลิตโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ทั้งในชุมชน ท้องถิ่นชนบทให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน  เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นการปรับปรุงของสังคมและเศรษฐกิจของประชาชน
4.  ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามและยกระดับคุณภาพชีวิตโดยสนับสนุนการศึกษา การสาธารณสุขรวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมด้านการสังคมสงเคราะห์
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

6.  ดำเนินการพัฒนาเชิงรุกในเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการดำเนินงานและพการบริหารงานของเทศบาลตำบลโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นระบบ
7.  การสร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  และเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในช่วง 3 ปี  (พ.ศ. 2556 – 2558)
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ด้านของเทศบาลตำบลบ่อหลวง มีแนวทางการพัฒนา     ที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญ และจำเป็นในการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   การพัฒนาเทศบาลตำบลบ่อหลวง ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา         ดังมีรายละเอียด ดังนี้