สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อหลวง  ตั้งอยู่เลขที่ 152 หมู่ที่  12  ถนน ฮอด-แม่สะเรียง  ตำบลบ่อหลวง   อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอฮอด  ประมาณ  40 กิโลเมตร
รูปอาคาร

แบ่งการบริหารงาน ดังนี้

1.สำนักปลัด

2. กองช่าง

3. กองคลัง

4. กองการศึกษา

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม